ابراهيمی توبه کرد!

ديروز نامه آن آقای وب نويس را در فارس ديدم. توبه نامه ای بود که وضوح تاکيد بر نام بردن از دو سه تا اسم در آن پيدا بود. تواب سازان کار خودشان را کرده اند. آدم را از آزادی و آرمان هايش دور می کنند و بلايی بر سر آدم می آورند که از زنده بودن خودش استفراغ می کند. نوشتن اين نامه نشان دهنده چيزی نيست جز ارعاب و انسداد و پايان خط... ... حالا هر کس هر جور می خواهد قضاوت کند.ما نسل از بين رفته قرن چهارده خورشيدی هستيم که مهربانی آفتاب را        نچشيده ايم.             تا بعد

/ 0 نظر / 8 بازدید