راه های افتخار

راه های افتخار در ايران کدام است؟ آيا رهسپاری به سوی جامعه مدنی و دموکراتيک راهی پر افتخار است؟ اگر پاسخ ما به اين سوال مثبت باشد می توان از ننظر پارادايم های رايج در گفتمان های ليبرالی به اين پرسش پاسخی در خور داد. از سويی اگر جواب ما منفی است بايسته‌ی بحث غور تاريخی و تنقيحی است. من در گزيده هايی چند که به امکان ارتباط رايانه ای بسته است خواهم کوشيد نگرش مفهومی و استدلالی خودم را يادداشت کنم. آنچه که منظور اصلی من است البته اثبات افتخار آميز بودن راه دموکراسی و مذنيت است.         

مصاحبه آيدين فرنگی با رئيس خانه کاريکاتور کشور آذر بايجان  را در روز نامه شرق بخوانيد.

                www.sharghnewspaper.com

                                                                              تا بعد

/ 0 نظر / 12 بازدید