احمدی‌نژاد سدشکن شد،ايول!

ما در نيويورک غريب هستيم/۲
  
نيويورک شهر غريبی بود.ما اونجا با آدمهای عجيبی مواجه ميشديم.يکيش همين خانومه‌ی ايرونی بود که رفته اونجا اسمشو عوض کرده گذاشته کيريستين!بعدش هم جلوی رييس‌جمهورمون سر‌لخت نشست و گفت که بايد باهام مصاحبه کنی.محمود هم که حجب‌و حياش غيرقابل توصيفه،با هزار زحمت و دعا و اسفند و چشم حسود بترکه! نشست جلوش و باهاش گفتمان کرد و حاليش کرد که رعايت مسايل دیپلماتيک و پروتوکلهای تشريفاتی يه چيز غربيه و بايد همين‌جور بی‌آلايش و ساده و خيلی رئوفانه با آدمها برخورد کرد.چيه اينقده ميگيد يقه کت و بند تنبونت بايد درست باشه و اتوکشيده باشه و...همين ديگه.اون خانومه نشست دو ساعت چشم تو چشم رييس جمهور باهاش مصاحبه کرد و محمود هم برای اينکه غيرت و شرف ايرونی رو باد نده خجالت رو گذاشت کنار و نيگاه کرد تو دو تا تخم چشاحمدی نژادای اون ضعيفه.ضعيفه از ترس نميتونست حرف بزنه.با لکنت و تپق مپق حرفاشو زد و رفت...نه،ما رفتيم.!!!آره پس چی ما اينيم ديگه.در بطن ديار کفار باهاشون بحث ميکنيم و ميقبولونيم که ما بايد بمب داشته باشيم.ديگه از سفر اونی که يادم مونده همين جواب دندان شکن محمود بود به اون خبرنگار صهيونيستی خونخوار که مثلا فرستاده بودنش که يه سوالی بکنه و محمود به خاطر ددمنشی‌های اسرائيل از پاسخ‌دادن بهش ابا کنه و برن تو بوق و کرنا بکنن که اينا آدم نيستن.محمود با طمانينه و جسارت اين سد رو شکست و به سوال يارو اسرائيليه جواب دندان‌شکنی داد که توی تاريخ انقلاب ايران بايد ثبت بشه.من پيشنهاد ميکنم که ورزشکارهای ما هم در رويارويی با عوامل رژيم خائن و ددمنش صهيونيستی به روی تشک مسابقه و ميدان ورزشی برن و اينقدر مجبوری شعار ندن.محمود سدشکن شد و ما هم پيرو هرچی آدم سدشکن و مهربون هستيم.راستی اون خانومه‌ی خبرنگار يه ايميلی زده به دفتر محمود و دوباره ازش دعوت کرده بياد آمريکا و تو لس‌آنجلس باهاش گفتمان بکنه.البته تاکيد کرده اين‌دفعه نديد‌بديدی رو بگذاره کنار و بيشتر از سه‌چهار نفر با خودش نياره.نميخوان که بخورنش...(اينو کيريستين گفته‌ها)..

اينجا رو ببينيد .در مورد احمدی نژاد در ccn .جالبه و خوندنی.البته انگليسشيه ولی ديدنش هم خوبه.                                                         تا بعد

/ 0 نظر / 20 بازدید