آيا خدا احمدی‌نژاد را ميبخشد و چند چيز ديگر

در ساختن کشور و آبادانی آن بايد کوشيد حتی اگر رئوس حاکمه مخالف جريان فکری ما باشد.اين را کسی از دوستان ميگفت و اشاره‌ای داشت به نحله فقهی مصدر اين تفکر.گونه شناسی جريانهای فکری شيعه در چند سده نزديک به ما نمايانگر طيفی محافظه‌کار و مماشات‌کار با دستگاه‌های مستبد حاکم است که برای زيستن يا ماندن و يا هر چيز ديگر اصولی را بر موضوع عدم جواز همکاری با ظالمين و طاغوتيان فرع کرده‌اند تا مثلا با تقيه و روپوشی در جهت کاستن از ظلم حاکم جور ايستادگی کنند...اين موضوع در آن ظرف زمانی نماند بهتر است اما الان چه؟معتقدم حکومت در دنيای جديد به لحاظ قراردادی نانوشته <که البته ميتوان قوانين اساسی را در آن به شمار آورد>ملزم به تامين رفاه و آسودگی شهروندان است.جامعه ميبايد از نعمات مادی و معنوی مرز و بومش استفاده کند و در اين مسير ربطی ندارد که فکر من با فکر رئيس‌جمهور يا دولتی‌ها فرق ميکند يا نه.مهم اين است که من شهروند اين کشورم و دولت موظف يه تامين من...!مهم اين است که برای چندرغاز حقوق و مواجب شرف و شخصيت خودت را حراج نکنی و زندگی سگی را برنگزينی.مهم اين است.

اين دولت هم کارش را شروع کرده است و همه وزرا با قيافه‌های تابلويشان رای ميگيرند.سوءتعبير نشود.همه اين آقايان ناشناسند و کارنامه جالبی هم ندارند اما بالاخره وزير شده‌اند و خادم ما.ما هم که نوکر هر آزاده‌مردی هستيم که ملت را از قرض و قوله و گرفتاری نان شب وبی‌آبروی خانواده و هتک حرمت رها سازد.دعايشان ميکنم ولی باز هم بايد مکررا به عرض برسانم که احمدی‌نژاد باغ ملی اردبيل را نابود کرد.خدايش می‌بخشايد؟خدا کند...

عکس روز:روزنامه نيويورک تايمز

یک زندگی قلابی

                                                                                                                                  تا بعد

/ 0 نظر / 30 بازدید