بد آوردن مثل اصلاحات

هي داد از اين اينترنتمن امروز بد جوری بد آورده‌ام..هی نوشتم هی کامپيوتر ادا در آورد و همه نوشته هام که اتفاقا زياد هم بود پاک شد الان هم ديگر نميتوانم بيشتر از اين پول تو جيب کافی نتی لاهيجان بريزم.پس تا بعد

/ 0 نظر / 6 بازدید