موسسه‌ای در قامت خاتمی

باران آمد.موسسه‌ای در قامت خاتمی و تصويری که از آن ميشود داشت سرشار از مهربانی و آزادی و آگاهی‌ست.اينبار بايد برای خاتمی کف و سوت زد که چنين روشن‌مدارانه گام‌های پيشبرد مدنيت و آزادی در ايران را يکی پس از ديگری با تمانينه برميدارد،به هوای!نه،با اعتمادی که در ملت انگيخته‌است.هنوز هم سيد محمد خاتمی برای من رئيس‌جمهوری مهربان است.او را ميستايم و اميدوارم در موسسه‌اش همراه مجاهدان راه آزادی باشم.
خبرهای تکميلی در مورد باران را ميتوانيد در
شرق بخوانيد.
اين هم مطالب جالبی است نوشته
سيد ابراهيم نبوی که خدا هزار سال عمرش بدهد.
مدير جديد خبرگزاری ايران هم انتخاب شد.خبرش را در
بی‌‌بی‌سی يافتم.
يادداشتهای خواندنی آيدين فرنگی را هم که
برای مخاطب احتمالی مينويسد از دست ندهيد.

/ 0 نظر / 17 بازدید