آفتاب در سراشيبی

سحر سر نزده ، آفتاب روی طبق پر از برف غروب می کند و فاخته بی آواز و چهچهه نذر می کند تا برای عشق فاتحه بخواند بی هيچ معصيتی و بی هيچ معذرتی امروز خورشيد را به جرم باز خورد آيينه های دردار به صلابه می کشند

/ 0 نظر / 7 بازدید