در باب وسوسه دلفريب نان و قاتوغ/قصه تحريم/۱

امروز بايکی از دوستان سياسی گفتگويی داشتم.او ازم دلخور بود و ميگفت که علت شکست اصلاحات در سوم تير تحريم انتخابات توسط تحريميان است.او دلخور بود و من دلخورتر از او که چرا هنوز هم ميخواهيم در بر همان پاشنه بچرخد که ما دوست داريم.اينکه شکست احزاب دوم خردادی در انتخابات تقصير جماعت تحريمی است را باور ندارم.اگر ميزان تقريبی افراد واجد شرايط شرکت در انتخابات امسال که رای نداده‌اند چيزی نزديک به ۱۷ـ۱۸ ميليون‌نفر باشد کل آدمهايی که به دلايل متعدد اين انتخابات را تحريم کردند دو‌ميليون‌نفر هم نميشود.اين هم دليلی دارد که از رای دادن ابا کرده‌اند.تحريم در اين انتخابات ميتوانست به عنوان يک تاکتيک موثر باشد و مکر مخالفان را بدانها باز گرداند...مگر نميشد در اين انتخابات از قبل جوری عمل کرد که نتيجه را به سود ما ثمر آورد.اين بحثهای زرگری و بی‌فايده در علت‌يابی شکست انتخابات و هجمه به جماعتی کم‌تعداد از تحريميان انتخابات نميتواند برای ما آينده‌ای خوش در پی داشته‌باشد.ما مجبوريم بر اساس قواعد بازی‌ای که خودمان بنيانش را نهاده‌ايم حرکت کنيم.چراغ‌های خاموشمان را بايد روشن کنيم و جاده سنگلاخ سياست ايرانی را خوب ديد بزنيم.ما در جامعه‌ای بس سنتی و عقب‌افتاده و محافظه‌کار زندگی ميکنيم.برای بسياری از مردمان نان شب مهمتر است تا حق تعيين سرنوشت و آزادی و حفظ کرامت انسانی.انتخابات نهم نشان داد که ما راهی دراز تا رويش نهال آزادی در پيش داريم.آزادی‌مان همين است که به کسی رای بدهيم که نان سفره‌مان را نفتی کند و سفره عقدمان را گل‌باران.من نميدانم چرا آقايان هيچ نفهميدند که ماه‌ها پيشتر از خرداد ۸۴ تکليف انتخابات روشن شده‌بود و ما در پی افزايش مشارکت عمومی که پر واضح به نفع اقتدارگرايان بود تلاش کرديم.اگر قدرت تحريميان چنين است که ميگويند ماشاءالله به ما که ...تحليل ما از انتخابات بايد بر اساس واقعيات جامعه و راهکارهای برون‌شد از اين وسوسه دلفريب نان و قاتوغ باشد.ما بايد بتوانيم آگاهی را در جامعه رشد دهيم.زنان و جوانان را با مفاهيم حقوقی و منافع انسانی آشنا کنيم.محيط‌های علمی و حلقه‌های درسی حقوق‌بشر و کرامت انسانی را در جامعه اشاعه دهيم و مردانمان را از خشونت باز داريم.به موازات اينها بايد بر دولت عدالت‌محور و مهرورز فشار بياوريم تا سطح رفاه عمومی و نشاط را در جامعه ارتقا بخشد.تنگناهای مالی را بگشايد و سرمايه‌گذاری را تسريع کند.راهی روشن در پيش است.چنان که آنان،!!! ما نيز بايد از توان حکومتی‌شان بهترين استفاده را ببريم.نياز ما به نگاهی از درون به خود مهمترين چيز است.
حزب و تشکيلات سياسی با فاميل‌بازی و قوم و خويش سالاری نمی‌خواند.همه ايرانی هستيم و همه دارای حق حيات.نميشود که همه ارکان احزابمان را آقازاده‌های شيک و پيکمان اشغال کنند و افتضاحی مثل خرداد و تير را برای ما رقم بزنند.شاد باشيم و اميدوار که پيروزی از آن آزادگان جهان است.   تا بعد

عکس روز:دختری مثل بهار/منبع:مليت

                                   

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٤