ساخته های ذهن

ساخته های ذهن آدمی تمايلاتی سوای عرفيات را به تصوير ميکشد.ما در مواجهه با پديدارهای ذهنی چنان درگير فرديت و انحصار شخصی ميشويم که شديدترين سانسور هم نميتواند آنها را از بين ببرد.اين در همه شئون بسط دارد و دايره شمول آن گسترده است.شايد يک هنرمند در ذهنيات خودش بتواند عالی‌ترين و ساسی ترين و ضد عرفی و دينی ترين مفاهيم را بپرورد و بدان شاد باشد.اين انديشه نه محکوم شدنی است و نه قابل پيگرد.اما در ملا عام نميتواند به عرضه و ارائه آن بپردازد.البته دنيای کنونی ايرانی چنين تنگناهايی را سبب‌ساز شده است و در محل حادثه،خودحذفی ما را در خود گرفتار کرده است.پيچيدگی‌های ذهنی ما ميتواند بروزی شايسته داشته‌باشد.اين را بايد در تمرين مدام و تلاش مثبت بدست آورد.               تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٤