پرواز پاپ

پاپ

پاپ ژان پل دوم در گذشت.خبر ناگواری است.مسيحيان جهان به خصوص کاتوليک‌ها و به ويژه ايرانيان مسيحی دلبستگی خاصی به اين مرد داشتند.او با پاپ‌های ديگری که من ميشناسمشان،تفاوت‌های بارزی دارد.بيانيه‌ها و موضعگيری‌های جنجالی و منطقی‌اش درباره مسائل حساس جهانی را به ياد بياوريد.موضع او در ارتباط با مسئله سقط جنين و همجنس‌بازی نشانه شهامت غريب اين پاپ بود.موضعش در مورد جنگ عراق و رفتار‌های ميليتاريستی باز‌های آمريکايی جالب توجه و تامل است.حتی پيامهای تبريک او به ملل و نحل مختلف از ادبيات ديگری جز آنچه جزو رسومات سياسی و مذهبی می باشد بهره ميبرد.پاپ مرد و جانشين او تا چند روز ديگر برگزيده می شود.آيا پاپ جديد نيز ميتواند چون او باشد؟!!                                                                                                       تا بعد

 

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٤