شخصی و گاه معمولی...

 من نمايشنامه هم می نويسم يعنی کار اصلی من همين است. نمايشنامه نويسی و روزنامه‌ نگاری دو علاقه بسيار لذت بخش من است در دنيای زيبا و زشت. نمايشنامه هايی که نوشته ام چند تا بيشتر نيست اما برای من در همين مدت کم ـ نزديک هشت سال ـ ارمغان آگاهی سازی بوده . اينطور بگويم که من را از تعلقات ناجور زندگی سنتی و عقب مانده دنيای غربی و شرقی رهانده است. من به همان اندازه که از مناسبات بسته دنيای شرقی منزجر و متنفرم به همان اندازه از ترتيبات سرد و خالی از لطف غربی و تمايلات فردی و انزواگرايانه بدورم. گرچه خودم تنهايی را به هر چيز ديگری ترجيح ميدهم اما اين تنهايی و انزوای دوست داشتنی کجا و آن سستی و بی حالی مدرن شده کجا...حرفهايم را با تصاعد خواهم گفت در آتيه .بعضی از دوستانم در اردبيل و زنجان و در جايگاه مجازی روبريتان از من پرسيده اند چرا گاه گاهی مطالب سياسی می نويسی ... و من در پاسخ مانده ام که چه بگويم . راستش سياست هم از معشوقه های پر افاده ای است که طنازی اش همواره در برابر چشمانم بوده و اغفالم کرده....

توحيد معصومی از بچه های تاتری اردبيلی است که چند روزی است در فضای مجازی شروع به کار کرده است با مطالبی در مورد تاتر و ادبيات . برای او آرزوی موفقيت می کنم و شما می توانيد او را در www. ogyanoos.blogspot.com ببينيد. همين بغل لينکش کرده ام.........                                                             تا بعد  

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸۳