زلزله اقيانوسی

مهابت اين زلزله آدمی را در اعماق فاجعه‌ای بس گرانتر از سوانح غير مترقبه فرو می غلتاند. و آن چاره نجستن های بهنگام مردمان و دولتيان برای کاستن از بار مصايب است. آسان نيست گرچه همه چيز ساختمانی بشری در دنيا را ترميم و تجهيز کرد اما تلاش برای ايمنی حداقلی و امنيت آفرينی متناسب با شرايط زيستی و منطقه ای لازم می نمايد. پارسال همين موقع بود که بم در غباری وهمناک تکانده شد و هنوز هم دردش تازه و سوزناک است.پارسال بم فرو ريخت و اينک اقيانوسی به بزرگی تمدن هند و اروپايی...تمدنی آسيايی و بودائی را در نورديده‌است.برای همه آسيب ديدگان و مصيبت زده های کشورهای هفتگانه آرزوی سلامتی و بهبودی می کنم.                                                                                                                تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ دی ،۱۳۸۳