تمدن ، انديشه ، شکوفه

آرمان اصلاح طلبی و عدالت خواهی ايرانيان کدام نسبت واقعی با دنيای پيرامون دارد؟ دنيای پيرامون تا چه حد باورهای داخلی و درونی اقوام را در زنجيره اصلاح و رفورم بر می تابد؟ آيا هژمونی قدرت در جهان امروز توانائی ارتباط انديشه مدار با جهان توسعه نيافته دارد؟ و آيا اين می تواند چيزی جز جنگ پيشگيرانه و پيشدستی در نبرد با شياطين باشد؟ از ديگر سو نسبت دنيای توسعه نيافته با جهان جديد دارای هژمونی گسترده در کدام حوزه ها شکل می گيرد؟ گسترش احساسات ضد غربی و تحرکات مسلحانه و در حالتی شديدتر تروريسم خشن به همراه استنادات فلسفی ـ تاريخی در زمينه استدلال وجود نوعی پيکار مقدس از اولين روز های ايجاد اديان مختلف و مکاتب متعدد نشانه‌ای از شکاف عميق تمدنی و گسل عقيدتی ميان مردمان دنيا دارد. کدام نسبت می تواند يخ های تمدنی را آب کند و به شکوفائی مدنيت بيانجامد؟        

                                                                                      تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳