ترسانک اتمی

ايران در چرخه سوخت اتمی قدرتمند می شود و اين به عنوان يک نيروی باز دارنده در دنيای سيايت امری لازم است اما بايد لوازم دارايی اين سلاح استراتژيک و نحوه برخورد با دنيای خواهان عدم استفاده عملی از آن را ياد گرفت. بمب اتمی در تئوری استراتژيستی چيز بدی نيست و داشتن آن نشانه نوعی از پيشرفت است گرچه در ايران ما ، اينک، بايد به آزادی و رفاه وعدالت و دانائی بهای بيشتری داد تا در دنيای شبکه ای قدرتی همه جانبه بود نه قلدر اتمی که ترسانک اين وآن بود.                                                                                          تا بعد

  
نویسنده : محمد باقر نباتی مقدم ; ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۳